Cara Menulis Berbilang Baris ke Excel Menggunakan Vb.Net

Semasa membina aplikasi Visual Basic.Net, pertimbangkan untuk menambahkan eksport ke ciri Excel sebagai tambahan kepada laporan bercetak. Fungsi tambahan memerlukan sedikit kod dan pelanggan anda dapat menyusun dan menganalisis data dengan cara yang mereka pilih. Gunakan pereka bentuk dalam Visual Basic untuk menambahkan fungsi ini.

1

Buka Visual Studio dan buat projek Visual Basic yang baru. Klik "Fail" kemudian "Projek Baru." Apabila dialog projek baru muncul, pilih "Visual Basic / Windows" dari tampilan hierarki, klik ikon "Aplikasi Bentuk Windows", beri nama projek "ExcelTest", kemudian klik "OK." Setelah menunggu sebentar, pereka bentuk akan muncul.

2

Tambahkan rujukan ke komponen Excel ActiveX. Klik "Projek" dari menu tarik-turun, kemudian klik "Tambah Rujukan." Klik tab "COM" dan tatal ke bawah ke "Microsoft Excel." Mungkin terdapat lebih daripada satu contoh Excel yang disenaraikan, jadi pilih versi terbaru yang tersedia di komputer pelanggan.

3

Tambahkan butang ke borang. Klik ikon Kotak Alat untuk membuka kotak alat, kemudian seret butang ke borang. Klik kanan pada butang dan pilih "Properties." Apabila senarai harta tanah muncul, beri nama butang "btnToExcel" dan ubah harta Teks menjadi "Ke Excel." Sekarang klik pada butang baru untuk membuka tetingkap kod.

4

Tambahkan import perpustakaan ke bahagian atas kod program seperti berikut:

Mengimport Microsoft.Office.Interop Imports System.Text Public Class Form1

5

Menyatakan medan peribadi untuk objek Excel:

Private excelApp = Excel Baru. Aplikasi excel peribadiDoc As Excel. Buku kerja excel peribadi Lembaran Sebagai Excel. Lembaran kerja Julat peribadi Sebagai Excel.

6

Buat kandungan yang akan masuk ke dalam hamparan, misalnya:

Private Sub btnToExcel_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnToExcel.Click Dim txt As New StringBuilder Dim i, j As Integer For i = 1 To 20 For j = 1 To 10 txt.Append(i * j) txt.Append(vbTab) Next txt.AppendLine() Next Clipboard.SetText(txt.ToString) 

Kandungan yang dihantar ke hamparan dalam contoh ini menggunakan jadual pendaraban 10 hingga 20. Semua data dilampirkan ke StringBuilder dengan lajur yang dipisahkan oleh watak tab (vbTab) dan setiap baris dipisahkan oleh watak akhir baris (menggunakan kaedah AppendLine). Setelah semua kandungan disalin ke StringBuilder, ia akan dimasukkan ke dalam Clipboard. Setelah spreadsheet dibuka, kod akan menampal data ini ke dalam spreadsheet.

7

Buka hamparan:

excelApp = CreateObject ("Excel.Application") excelApp.Visible = True excelDoc = excelApp.Workbooks.Add () excelSheet = excelDoc.ActiveSheet

Di sini, program membuat objek aplikasi Excel baru menggunakan kaedah CreateObject kemudian menetapkan sifatnya yang Terlihat menjadi Benar untuk memberitahu Excel untuk menunjukkan dirinya di skrin. Ia kemudian membuat Lembaran Kerja baru dan mengendalikan ke halaman aktif.

8

Tampal data ke sel pertama hamparan:

 range = excelSheet.Cells(1, 1) excelSheet.Paste(range) End Sub 

Kelas Tamat

Dapatkan julat sel pertama, kemudian tampalkan isi papan keratan ke dalam sel. Tab dan suapan baris memisahkan lajur dan baris.

9

Jalankan program. Klik "F5" untuk memulai program, kemudian klik butang "Ke Excel" untuk membuka dan melihat spreadsheet.