Makna Pembubaran

Likuidasi adalah proses menukar aset perniagaan menjadi tunai. Pembubaran aset dapat dilakukan oleh perniagaan secara sukarela atau secara tidak sengaja melalui kebankrapan. Walaupun syarikat mengalami likuidasi ketika ia menghentikan semua perniagaannya, syarikat itu juga boleh mencairkan aset ketika ia menghentikan projek atau menghentikan sebahagian operasinya sahaja.

Proses Pembubaran

Apabila syarikat ingin membubarkan, ia mesti menghentikan operasi dan menjual asetnya. Syarikat dikehendaki menggunakan dana dari likuidasi ini untuk membayar pemiutang sesuai dengan keutamaan mereka. Oleh itu, pemiutang yang dijamin dibayar terlebih dahulu, pemiutang dan pekerja yang tidak bercagar dibayar dengan keutamaan kedua, dan kemudian pelabur dibayar baki dana.

Pembubaran Tidak Sukarela

Di bawah Bab 7 dari Kod Kemuflisan Amerika Syarikat, perniagaan mungkin terpaksa secara sukarela membubarkan aset sekiranya gagal membayar pemiutang. Dalam proses ini, pemegang amanah yang dilantik pengadilan merampas aset syarikat dan menjualnya di lelong. Hasil penjualan digunakan untuk membayar pemiutang.